ลำดับขั้นของการจัดการศึกษา

ระบบการศึกษาในโลกยุคปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างเนื่อง เกิดระบบและรูปแบบของการจัดการศึกษาใหม่ ๆ หลายแขนงโดยเฉพาะการศึกษาตั้งแต่ระดับอุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา มีความหลากหลายของการจัดการเรียนรู้มากขึ้น ดังนั้นจึงสามารถลำดับขั้นของการจัดการศึกษาได้ดังนี้

ระดับการศึกษาตอนต้น

1.  ระดับเตรียมอนุบาล

2.  ระดับอนุบาล

3.  ระดับประถมศึกษา

ระดับการศึกษาตอนกลาง

1.  ระดับมัธยมศึกษา (สายสามัญ)

2.  ระดับเตรียมอุดม

3.  ระดับอาชีวะศึกษา (สายอาชีพ)

ระดับการศึกษาตอนปลาย

1.  วิทยาลัย

2.  สถาบัน

3.  ราชภัฏ

4.  ราชมงคล

5.  มหาวิทยาลัย

 

เห็นได้ว่าการจัดการศึกษาในยุคนี้มีทิศทางของการพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่อายุน้อยไปจนถึงอายุมาก

การศึกษาจึงเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เกิดแนวคิดทฤษฎีใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย

เนื่องจากการจัดการศึกษามีการพัฒนาถึงจุดสำคัญที่ควรวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง

ซึ่งพบว่าการศึกษาที่ผ่านมาขาดความสมดุลระหว่างความรู้กับคุณธรรม

การพัฒนาแนวคิดการจัดการศึกษาจึงแตกออกเป็นหลายแนวคิด

ทำให้การศึกษาเกิดความหลากหลายมากขึ้น เพื่อสอดรับกับการพัฒนาความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และเจคติที่ดีต่อตนเองและสังคม

การศึกษายุคใหม่ เช่น โรงเรียนทางเลือก วิทยาชุมชน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเปิด และอื่น ๆ อีกมายมาย ตามแต่ผู้คิดค้นจะกำหนดขึ้น

ฉะนั้นจึงสามารถแยกย่อยรูปแบบการจัดการศึกษาได้ดังนี้

1.  การศึกษาในโรงเรียน

2.  การศึกษานอกโรงเรียน

3.  การศึกษาทางเลือก

4.  วิทยาลัยชุมชน

6.  ศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ

7.  มหาวิทยาลัยปิด

8.  มหาวิทยาลัยเปิด

9.  และอื่น ๆ

 

การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต   พัฒนาคน พัฒนาชาติ

ก้าวอย่างรู้ทัน ไม่ก่อให้เกิดโทษ

สร้างสรรค์ ดีกว่าติเตือนแล้วหยุดทำ

ติเพื่อก่อ ดีกว่าติเพื่อทำลาย

 

พัฒนาตามแนวทางเพื่อสร้างสรรค์

 

เขียน วันที่ 28/02/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู