ตอนคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

การเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญอย่างมากในการตัดสินใจศึกษาในระดับปริญญา เนื่องจากปัจจุบันมีสาขาวิชาและคณะวิชาต่าง ๆ เปิดสอนใหม่ ๆ มากมาย

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นก่อนตัดสินใจเลือกเรียน ทำให้การเลือกเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ตรงกับความต้องการ

ซึ่งผู้เขียนได้เสนอรายละเอียดคณะต่าง ๆ ดังนี้

 

คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

เน้นการสร้างองค์ความรู้

เน้นผลิตบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา ให้มีความเข้าใจกลไกของการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ มีความรู้ด้านทฤษฎีทางการศึกษาตามแบบตะวันตกและตะวันออก มีความเป็นครู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน รักในวิชาชีพครู

อีกทั้งยังสร้างความรู้ความพื้นฐานโดยกว้างในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการศึกษาและประกอบอาชีพทั่วไป

ฝึกฝนให้ผู้เข้ารับการศึกษาเป็นผู้รู้จักแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดการศึกษาของประเทศและของโลก

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะครุศาสตร์ เช่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาแนะแนว สาขาวิชาปฐมวัย สาขาวิชาบริหารการศึกษา ฯลฯ

 

 

คณะมนุษยศาสตร์

เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวมนุษย์และการทำงาน

เน้นผลิตบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ทางด้านความเข้าใจในมนุษย์ และเรื่องราวของศิลปะวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคลและการพัฒนาบุคคล โดยให้ความสำคัญกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป เช่น ศาสตร์ในเรื่องภาษา ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ภาษาเป็นสิ่งที่ใช้สื่อสารกัน ภาษาศาสตร์จึงจัดอยู่ในกลุ่มของคณะมนุษย์ การบริหารจัดการเกี่ยวองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ก็เกี่ยวข้องกับคณะมนุษย์ แม้กระทั่งเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ก็จัดอยู่ในส่วนเดียวกัน

คณะมนุษย์กล่าวโดยกว้างๆ จึงหมายถึง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่มนุษย์มีความเกี่ยวข้องเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต ซึ่งอาจแยกออกไปเป็นศาสตร์เฉพาะที่ศึกษาลึกซึ้ง

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะมนุษย์ เช่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย ฯลฯ

 

คณะสังคมศาสตร์

เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม

เน้นการผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของสังคม ระบบสังคม ปัญหาสังคม การพัฒนาสังคม เรื่องราวศิลปะวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมโดยกว้าง เช่น การปกครอง การจัดการชุมชน การบริหารจัดการชุมชน ครอบครัว แนวทางการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่เกิดจากสังคมเป็นต้นเหตุ

ให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสังคมอย่างลึกซึ้ง สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สาขาที่เกี่ยวข้องกับคณะสังคมศาสตร์ เช่น สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ สาขาพัฒนาชุมชน ฯลฯ

 

คณะวิทยาศาสตร์

เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ

เน้นผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สาขาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์ เช่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุข สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา ฯลฯ

 

คณะวิจิตรศิลป์

เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะต่าง ๆ

เน้นผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับศิลปะ เรื่องราวของสี เรื่องราวของความรู้สึก อารมณ์ การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ในการถ่ายทอดจินตนาการ โดยให้ความสำคัญการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นชิ้นงาน ที่ถ่ายทอดความรู้สึก อารมณ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และมีสุนทรียภาพ

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิจิตรศิลป์ เช่น สาขาวิชาภาพพิมพ์ สาขาวิชาจิตรกรรม ฯลฯ

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวศิลปะความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่

เน้นผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของศิลปะความรู้ต่าง ๆ เช่น ศิลปะการประดิษฐ์ ศิลปะการสื่อสาร ฯลฯ สุนทรียศาสตร์ต่างๆ และศาสตร์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ไดรับไปประกอบอาชีพ และประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชาศิลปกรรมศาสตร์ เช่น สาขาวิชาการดนตรี สาขาวิชาการแสดง สาขาวิชานาฎศิลป์และการละคร สาขาวิชาคหกรรม ฯลฯ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ

เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานงานช่างตามรูปแบบที่กำหนด เน้นความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ชั้นสูง และหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการทำงาน โดยให้ความสำคัญกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาศัยหลักการคำนวณเป็นหลักในการทำงาน

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน ฯลฯ