ตอนคณะเกษตรศาสตร์ คณะอุสาหรกรรมการเกษตร คณะประมง

การเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญอย่างมากในการตัดสินใจศึกษาในระดับปริญญา เนื่องจากปัจจุบันมีสาขาวิชาและคณะวิชาต่าง ๆ เปิดสอนใหม่ ๆ มากมาย

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นก่อนตัดสินใจเลือกเรียน ทำให้การเลือกเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ตรงกับความต้องการ

ซึ่งผู้เขียนได้แบ่งรายละเอียดคณะต่าง ๆ ดังนี้

 

คณะเกษตรศาสตร์

เน้นให้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาการการเกษตรต่าง ๆ

เน้นผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเกษตร พื้นฐานการเกษตร รูปแบบการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร ความรู้เกี่ยวกับการผลิตการเกษตร และอื่น ๆ ที่จำเป็นต่องานเกษตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะเกษตร เช่น สาขาวิชาพืชไร่พืชสวน สาขาวิชาประมง สาขาวิชาสัตว์บก สาขาวิชาปศุสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร สาขาวิชาอุสาหกรรมการเกษตร ฯลฯ

 

 

คณะอุสาหรกรรมการเกษตร

เน้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนำเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพด้วยกระบวนการและวิธีการต่าง ๆ

เน้นผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ

คล้ายกับคณะเกษตรศาสตร์ แต่อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยในเรื่องความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรในเชิงลึก เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะอุสาหรกรรมการเกษตร เช่น สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ฯลฯ

 

คณะประมง

เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประมงในรูปแบบต่าง ๆ

เน้นผลิตบุคลากรทางการประมง ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราวของการประมง และสัตว์น้ำต่าง ๆ ตลอดจนถึงเรื่องราวการเกษตรประมงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะประมง เช่น สาขาวิชาประมงน้ำจืด สาขาวิชาสัตว์น้ำ ฯลฯ