ตอนคณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะอักษรศาสตร์คณะโบราณคดีคณะนิเทศศาสตร์/คณะสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร

การเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญอย่างมากในการตัดสินใจศึกษาในระดับปริญญา เนื่องจากปัจจุบันมีสาขาวิชาและคณะวิชาต่าง ๆ เปิดสอนใหม่ ๆ มากมาย

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นก่อนตัดสินใจเลือกเรียน ทำให้การเลือกเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ตรงกับความต้องการ

ซึ่งผู้เขียนได้เสนอรายละเอียดคณะต่าง ๆ ดังนี้

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เน้นผลิตบุคลากรให้มีความรู้พื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในลักกษณะต่าง ๆ เช่น สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของโลก ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางทะเล สิ่งแวดล้อมในป่าดิบชื้น สิ่งแวดล้อมในป่าเขตร้อน ฯลฯ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม

 

คณะอักษรศาสตร์

เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอักษร ภาษา ต่าง ๆ ฯลฯ

เน้นผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาศาสตร์ เรื่องราวเกี่ยวกับภาษาท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศ ภาษาต่าง ๆ ที่น่าสนใจ หลักการใช้ภาษา ฯลฯ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำความรู้ด้านภาษาศาสตร์ไปประกอบอาชีพ และประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม

 

 

คณะโบราณคดี

เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวโบราณคดีต่าง ๆ อรยธรรม วัฒนธรรม และสิ่งปลูกสร้างในแต่ละยุคแต่ละสมัย

เน้นผลิตบุคลากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของคนในแต่ละยุคแต่ละสมัย เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างๆ ฯลฯ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมตามสาขาที่เรียน

 

คณะนิเทศศาสตร์/คณะสื่อสารมวลชน

เน้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสาร หลักการสื่อสาร รูปแบบของการสื่อสารต่าง ๆ ฯลฯ

เน้นผลิตบุคลากรให้มีความรู้พื้นฐานด้านสื่อสารมวลชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร หลักการสื่อสารที่ดี จรรยาบรรณของการเป็นนักสื่อสาร ฯลฯ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำความรู้ด้านสื่อสารมวลชนไปประกอบอาชีพสื่อสารมวลชนได้อย่างเหมาะสม และประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

 

คณะวารสารศาสตร์

เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

เน้นผลิตบุคลากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานวารสาร เอกสารต่าง ๆ และการจัดเก็บ ระบบการจัดเก็บ รูปแบบหนังสือ และเอกสารต่าง ๆ ที่สำคัญ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร

เน้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ฯลฯ

เน้นผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อดาวเทียม ฯลฯ และเทคโนโลยีการสื่อสารอื่น ๆ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม