สายสามัญ คือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ และสาระเพิ่มเติม เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว เป็นต้น

โดยการจัดการศึกษาสายสามัญ แบ่งออกเป็น

ระดับปฐมวัย

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทุกด้าน ตามลำดับขั้น และหลักสูตรของสถานศึกษา

หลักสูตรของกระทวงศึกษากำหนดไว้ ว่าแต่ละระดับควรพัฒนาด้านใดบ้าง และเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถในด้านใด

สำหรับสายสามัญในระดับมัธยมศึกษาต้นปลายจะมีการแบ่งชั้นเรียน เป็น

สายวิทย์

สายศิลป์

ในการแบ่งผู้เรียนเพื่อนำไปเป็นเกณฑ์คัดเลือกนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป เนื่องจากในบางสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยมีการกำหนดไว้ชัดเจนว่าให้สายการศึกษาสายใดถึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาได้

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สำหรับผู้เรียน เพราะผู้เรียนที่สนใจสาขาวิชานั้น ๆ จะต้องมีความรู้พื้นฐานมาพอสมควรในการศึกษาสาขาวิชานั้น ๆ จึงจะสำเร็จการศึกษาได้ด้วยดีและมีคุณภาพ

 

 

 

คุณสมบัติของผู้ศึกษาต่อในสายสามัญ

1. เป็นผู้ผ่านความรู้พื้นฐานตามระดับชั้นกำหนด

2. สนใจเรียนรู้

3. รักการศึกษาค้นคว้า

4. มีระเบียบวินัยในตนเอง

5. เคารพต่อกฎระเบียบ

6. อื่นๆ

 

สถานศึกษาที่เปิดสอนสายสามัญ

สถานศึกษาที่เปิดสอนสายสามัญมีทั้งภาครัฐและเอกชน

สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ยกตัวอย่างเช่น

โรงเรียนภาครัฐต่าง ๆ

โรงเรียนเอกชนต่าง ๆ

โรงเรียนนานาชาติ

และโรงเรียนทางเลือก ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของยุคสมัยนี้

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

สำหรับการศึกษาสายสามัญเป็นหนทางพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นคลังสมองของประเทศ และเป็นแรงงานที่สนับสนุนการผลิตของประเทศในด้านต่าง ๆ ตามความสามารถ ซึ่งการศึกษาในยุคปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงทิศทางตามกระแสโลกและกระแสการพัฒนาประเทศ ผลสุดท้าย คือ ผู้เรียนได้รับผลจากสิ่งที่ผู้ใหญ่พิจารณากัน

แต่ที่น่าจับตามองคือ การพัฒนาการเรียนรู้จากแนวคิดโรงเรียนทางเลือก เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ปกครองที่สนใจพัฒนาบุตรหลานของตนให้เป็นพลเมืองโลกที่สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกันที่ดี

 

เขียน วันที่ 23/02/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู