สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

สาขาช่างไฟฟ้า เป็นอาชีพที่น่าสนใจและมีโอกาสขยายตัวได้มาก เนื่องจากทุก ๆ วันนี้ อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

ปัญหาที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ จำเป็นต้องอาศัยผู้มีความชำนาญเฉพาะทาง เช่น ช่างไฟฟ้าช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับไฟฟ้า และที่สำคัญคือ ทุกบ้านมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวัน การเลือกเรียนสาขาช่างไฟฟ้าจึงไม่มีโอกาสตกงาน หากไม่เลือกงาน และยังสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าได้

 

รายละเอียดของสาขาวิชา

สาขาช่างไฟฟ้า คือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า เช่น การเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ การตรวจเช็คระบบไฟฟ้า การวงระบบวงจรไฟฟ้า แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นต้น

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาช่างไฟฟ้า ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้พื้นฐานด้านระบบไฟฟ้า การติดตั้ง การเดินสายไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าในลักษณะต่าง ๆ การตรวจเช็คระบบไฟฟ้า การตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน

 

 

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา

1. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

2. เป็นผู้ชอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติและทฤษฎี

3. เป็นผู้สนใจงานช่างไฟฟ้าและสนใจเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ

4. เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ

5. เป็นผู้มีวินัยในการทำงาน

6. ชื่นชอบเทคโนโลยีและระบบไฟฟ้า

7. มีความสามารถขั้นพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์

8. มีความสามารถพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

9. อื่นๆ

 

แนวทางการศึกษาในระดับสูง

1. ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า / ไฟฟ้ากำลัง

2. ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า /ไฟฟ้ากำลัง

3. ปริญญาตรี/ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม / ครุศาสตรอุตสาหกรรม และสายอื่น ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียน

4. ปริญญาโท

5. ปริญญาเอก

 

ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า

2. งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า

3. งานติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า

4. งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

5. อื่น ๆ

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ช่างไฟฟ้า

2. พนักงานตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบริษัท

3. พนักงานรัฐและเอกชน

4. ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า

5. ช่างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ

6. ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

7. เจ้าของกิจการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า

8. เจ้าของกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

9. พนักงานการไฟฟ้า

10. อื่นๆ

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1. วิทยาลัยเทคนิค

2. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

3. วิทยาลัยสารพัดช่าง

4. มหาวิทยาลัยราชมงคลต่าง ๆ

5. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

6. วิทยาลัยสายอาชีพเอกชน

7. ห้องสมุด

8. อินเตอร์เน็ต

9. เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

10. อื่น ๆ

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากเว็บมาสเตอร์

สำหรับอาชีพช่างซ่อมไฟฟ้า เป็นอาชีพที่จำเป็นสำหรับยุคเทคโนโลยีและเครื่องใช้ไฟฟ้า

ถือว่าเป็นอาชีพที่มีโอกาสขยายตัวได้สูง เมื่อจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้

เป็นพนักงานหรือเจ้าของกิจการได้

การเลือกเรียนช่างไฟฟ้า เป็นอีกทางเลือกสำหรับน้อง ๆที่สนใจประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า

ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจนะครับ

 

เขียน วันที่ 28/02/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู