เรียนสายอาชีพ  ตอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  นับวันจะยิ่งมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น  โดยเฉพาะคนไทยเข้าถึงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยมากขึ้นทุกวัน  ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผู้ที่จบสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถเติบโตได้หลากหลายแนวทาง แล้วแต่แนวคิดและความสามารถ  ความถนัด  ความชอบของแต่ละคนที่จะสรรหาช่องทางการสร้างอาชีพและสร้างรายได้  เช่น  การขายของผ่านอินเตอร์เน็ต  การเขียนโปรแกรม เขียนโปรแกรมสคริปต์ขาย  การสร้างหน้าเพจขาย  และอื่น ๆ อีกมากมายมหาศาลในวงการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียุคใหม่   การเรียนสาขาคอมพิวเตอร์จึงมีโอกาสทำงาน สร้างรายได้ หรือเป็นเจ้าของกิจการได้ง่าย

 

รายละเอียดของสาขาวิชา

  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คือ  สาขาที่เกี่ยวของกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ผนวกกับธุรกิจ

 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์  เช่น การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิต  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อการใช้งาน   การเรียนรู้และทำความรู้จักกับภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น * ภาษา C   * ภาษา  HTML  * ภาษา SML  * ภาษา  Java  * ภาษา  JavaScript  * ภาษา PHP  * ภาษา Basic  และอื่น ๆ 

ตลอดจนให้ความสำคัญกับเรื่อง ธุรกิจ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ  การบริหารธุรกิจ  การจัดการ   บัญชี  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จึงให้ความสำคัญทั้งความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และธุรกิจไปพร้อมกัน  เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้เรียน เมื่อสำเร็จหลักสูตรตามที่กำหนด  สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  หรือเลือกประกอบอาชีพอิสระตามสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคอมพิวเตอร์สำหรับเลี้ยงชีพ และเจริญเติบโตในโลกของอาชีพได้อย่างมั่นคง

 

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา

1. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

2.  เป็นผู้ชื่นชอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติและทฤษฎี

3.  เป็นผู้สนใจงานอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

4.  เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ

5.  เป็นผู้มีวินัยในการทำงาน

6.   ชื่นชอบเทคโนโลยีและระบบคอมพิวเตอร์

7.  มีความสามารถขั้นพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์

8.  มีความสามารถพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

9.  กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา

10.  ชื่นชอบการศึกษาค้นคว้าและทดลอง

11. มีความพยายามในการเรียนรู้และแก้ปัญหา

12.  อื่นๆ

 

แนวทางการศึกษาในระดับสูง

1.  ปริญญาตรี/  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และสายอื่น ๆ  ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียน

2. ปริญญาโท

3. ปริญญาเอก

 

ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ

2.  โปรแกรมเมอร์

3.  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

4.  เจ้าหน้าที่ควบคุม

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล

6.  อีคอมเมริซ์

7.  เจ้าหน้าที่วางระบบคอมพิวเตอร์

8.  เว็บมาสเตอร์

9.  อื่น ๆ

 

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1.  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

2.  พนักงานรัฐและเอกชน

3.  เจ้าของกิจการร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

4.  เจ้าของกิจการร้านขายคอมพิวเตอร์

5.  เจ้าของกิจการร้านคอมพิวเตอร์

6.  เจ้าของกิจการออนไลน์

7.  ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์

8.  เจ้าของเว็บไซต์

9.  โปรแกรมเมอร์

10.  เว็บมาสเตอร์

11.  อื่น ๆ

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1.  วิทยาลัยเทคนิค

2.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

3.  วิทยาลัยสารพัดช่าง

4.  มหาวิทยาลัยราชมงคลต่าง ๆ

5.  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

6.  ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

7.  วิทยาลัยสายอาชีพเอกชน

8.  ห้องสมุด

9.  อินเตอร์เน็ต

10.  เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

11.  อื่น ๆ

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากเว็บมาสเตอร์

สำหรับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เป็นสาขาที่งานรองรับในยุคปัจจุบันมากที่สุด และอนาคตยังมีความต้องการอยู่มาก   เนื่องด้วยในยุคปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ ได้เข้าสู่การแข่งขันบนอินเตอร์เน็ตแถบทุกชนิด ขายทุกอย่างที่ขายได้ทั้งสัตว์เลี้ยง  สิ่งของเครื่องใช้  อาหาร เครื่องดื่ม  ยารักษาโรค  ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ การค้าขายบนโลกออนไลน์จึงทำให้ธุรกิจออนไลน์มีความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าตามความต้องการ สามารถเปรียบเทียบราคาได้สะดวก เลือกสิ่งที่ดีที่สุดตามความต้องการ อีกทั้งธุรกิจเว็บไซต์ยังมีหลากหลายแขนง  เช่น สินค้าที่จับต้องไม่ได้สามารถสร้างสรรค์ให้เป็นเงินได้ ได้แก่  เว็บความรู้ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากค่าโฆษณาสินค้าต่าง ๆ ภายในเว็บ ผลิตภัณฑ์ของเว็บประเภทความรู้ คือ  บทความ  สาระความรู้ต่าง ๆ  จึงนับว่าการเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถแตกสายงานได้หลายประเภททั้งงานเป็นพนักงาน  ลูกจ้าง  สู่การเป็นผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ฉะนั้นน้อง ๆ ที่สนใจ ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ

 

เขียน  วันที่ 22/01/2557

 

ผู้เขียน  พยัคฆ์กูรู