Print
Category: แนะแนวการศึกษา
Hits: 5573

 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสาขาที่เจริญโตขึ้นทุกวัน เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความเกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคม ทำให้อาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์สามารถเติบโตได้ไม่หยุด มีงานตลอด เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ เป็นอุปกรณ์ที่คนส่วนใหญ่ใช้ ซึ่งมีระยะเวลาของการซ่อมบำรุงตามสภาพ

การเรียนสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์จึงมีโอกาสทำงาน สร้างรายได้ หรือเป็นเจ้าของกิจการได้ง่าย

 

รายละเอียดของสาขาวิชา

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ คือ สาขาที่เกี่ยวของกับการซ่อมอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องซักผ้า เครื่องอาบน้ำอุ่น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ตลอดจนการตรวจสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษารูปแบบวงจร และอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นต้น

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เกี่ยวกับกลไกการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบอุปกรณ์ การวัดค่าต่าง ๆ การใช้เครื่องมือตรวจสอบ งานบักกรี เป็นต้น

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎี

 

 

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา

1. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

2. เป็นผู้ชื่นชอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติและทฤษฎี

3. เป็นผู้สนใจงานช่างอิเล็กทรอนิกส์และสนใจเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ

4. เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ

5. เป็นผู้มีวินัยในการทำงาน

6. ชื่นชอบเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์

7. มีความสามารถขั้นพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์

8. มีความสามารถพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

9. อื่นๆ

 

แนวทางการศึกษาในระดับสูง

1. ปวช. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

2. ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

3. ปริญญาตรี/ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / ครุศาสตรอุตสาหกรรม/ สาขาคอมพิวเตอร์ /สาขาเทคโนโลยี และสายอื่น ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียน

4. ปริญญาโท

5. ปริญญาเอก

 

ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

2. ซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3. บักกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์

4. อื่น ๆ

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ช่างอิเล็กทรอนิกส์

2. ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประจำศูนย์ต่างๆ

3. ช่างซ่อมมือถือ

4. พนักงานรัฐและเอกชน

5. เจ้าของกิจการร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

6. เจ้าของกิจการร้านขายคอมพิวเตอร์

7. เจ้าของกิจการร้านคอมพิวเตอร์

8. เจ้าของกิจการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

9. อื่น ๆ

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1. วิทยาลัยเทคนิค

2. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

3. วิทยาลัยสารพัดช่าง

4. มหาวิทยาลัยราชมงคลต่าง ๆ

5. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

6. วิทยาลัยสายอาชีพเอกชน

7. ห้องสมุด

8. อินเตอร์เน็ต

9. เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

10. อื่น ๆ

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากเว็บมาสเตอร์

สำหรับอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอาชีพที่มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการได้ง่าย และสามารถเข้าทำงานในศูนย์บริการต่าง ๆ ได้ เนื่องจากความต้องการช่างยังมีความต้องการอยู่ตลอดเวลา เพราะทุก ๆ วันนี้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ถือว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ที่ 6 ของการดำรงชีวิตก็ว่าได้

การเรียนสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์จึงมีโอกาสเจริญก้าวหน้าและเป็นผู้ประกอบการได้

ฉะนั้นน้อง ๆ ที่สนใจ ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ

 

เขียน วันที่ 28/02/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู