Print
Category: แนะแนวการศึกษา
Hits: 2988

สาขาวิชาการตลาด

สาขาการตลาดเป็นสาขาที่เปิดรับผู้สนใจมาก สำหรับสาขาการตลาดเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เนื่องจากสาขานี้เกี่ยวกับกับการส่งเสริมการขาย การวิจัยทางการตลาด และการโปรโมท ประชาสัมพันธ์สินค้าในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย และทำให้สินค้านั้น ๆเป็นที่รู้จัก

 

รายละเอียดของสาขาวิชา

สาขาการตลาดคือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การส่งเสริมการขาย การเพิ่มการขาย การบริหารงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การวางกลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารจัดการการตลาด เป็นต้น

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องราวการตลาด การแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ของสินค้า ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการตลาด การประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ การวิจัยทางการตลาด การส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ เทคนิคและทฤษฎีที่สำคัญ เป็นต้น

 

 

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา

1. มีบุคลิกภาพดี

2. มีสติปัญญาดี

3. มีความกระฉับกระเฉง ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

4. รักงานบริการ

6. ชอบติดต่อสื่อสารกับผู้คน

7. มีความสุภาพเรียบร้อย

8. ใจเย็น

9. มีความอดทนสูง

10. มีความกระตือรือร้น

11. เชื่อมั่นในตนเองสูง

12. รักงานท้าทายความสามารถ

13. รักการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

14. อื่น ๆ

 

แนวทางการศึกษาในระดับสูง

1. ปวช. สาขาการตลาด

2. ปวส. สาขาการตลาด

3. ปริญญาตรี/ สาขาการตลาด / สาขาบริหารธุรกิจ / สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขาการท่องเที่ยว / และสายอื่น ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียน

4. ปริญญาโท

5. ปริญญาเอก

 

ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. การขาย

2. งานติดต่อประสานงาน

3. การประชาสัมพันธ์

4. การวางกลยุทธ์การตลาด

5. การวิจัยทางการตลาด

6. การบริหารจัดการ

7. อื่นๆ

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. เจ้าหน้าที่การตลาด

2. พนักงานรัฐและเอกชน

3. เจ้าหน้าที่วิจัยทางการตลาด

4. พนักงานขายสินค้า

5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

6. อื่นๆ

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1. วิทยาลัยเทคนิค

2. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

3. วิทยาลัยสารพัดช่าง

4. มหาวิทยาลัยราชมงคลต่าง ๆ

5. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

6. วิทยาลัยสายอาชีพเอกชน

7. ห้องสมุด

8. อินเตอร์เน็ต

9. เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

10. อื่น ๆ

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากเว็บมาสเตอร์

สาขาการตลาดเป็นสาขาที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบงานบริการ งานขายในรูปแบบต่าง ๆ ชอบการพบปะผู้คนจำนวนมาก สาขานี้ความเจริญก้าวหน้าขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถเช่นกัน เป็นอาชีพที่มีทิศทางเจริญก้าวหน้าได้เร็วตามลักษณะของบุคคล

การเรียนสาขาการตลาดยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอาชีพต่าง ๆ ได้ เช่น เปิดกิจการของตนเอง นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการขาย เป็นต้น

น้อง ๆ ผู้สนใจควรหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

เขียน วันที่ 02/03/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู