Print
Category: แนะแนวการศึกษา
Hits: 2721

 

สาขาวิชา

สาขาวิชา คือ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเฉพาะ โดยแบ่งเป็นแขนงย่อยมาจากคณะวิชา

การแบ่งสาขาวิชาและหมวดหมู่ ส่วนใหญ่แบ่งตามเนื้อหาสาขา หรือทิศทางของการจัดการศึกษาที่ไปในทิศทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

ยกตัวอย่างเช่น หมวดหมู่ใหญ่ คือ คณะวิชา หมวดหมู่ย่อยคือสาขาวิชา

คณะศึกษาศาสตร์ มีสาขาวิชา

สาขาวิชาปฐมวัย

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาสังคมศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาและการแนะแนว เป็นต้น

ดังนั้นในคณะศึกษาศาสตร์ ทุกสาขาวิชาในหมวด จะมีการจัดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู และเน้นให้ผู้ศึกษามีความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอน และควรรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา

หลักสูตรของกระทรวง สอนหลักความเป็นครู และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิชาครูบังคับ วิชาครูเลือก ที่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทุกคนต้องเรียนและควรเลือกเรียนในวิชาเลือก

ส่วนสาขาวิชา จะเน้นการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรเฉพาะลงไป เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้เฉพาะทางในสาขานั้น ๆ สำหรับนำไปประกอบอาชีพในอนาคตเมื่อจบการศึกษา

เช่น สาขาวิชาเกี่ยวกับแนะแนว ก็จะเน้นความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับการแนะแนวทุกรูปแบบ เป็นต้น

 

ตัวอย่างสาขาวิชาที่ผู้ศึกษาทั่วไปนิยมเข้าศึกษามาก

เช่น

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

ฯลฯ

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ห้องแนะแนวในโรงเรียน

ห้องสมุด

คลังแนะแนว/www.naenaew.blogspot.vcom

อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

การเลือกสาขาวิชาสำหรับเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก

ซึ่งหมายถึงอนาคตของอาชีพ เมื่อจบการศึกษาออกไป

การเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเอง มีความชอบความถนัดในสิ่งที่เรียน

จึงจะทำให้โลกของอาชีพในอนาคตมีทิศทาง

ไม่ควรปล่อยปะละเลย เลือกสาขาวิชาตามเพื่อน หรือตามกระแสนิยม

โดยที่ไม่รู้ว่าตนชอบหรือไม่ แล้วจะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร

ฉะนั้นตัดสินใจศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนสมัครเรียนในสาขาวิชานั้น ๆ

เพื่ออนาคตที่ดีนะครับ จะได้ไม่เสียเวลาและเสียใจทีหลัง

 

ขอให้ประสบความสำเร็จกับการเลือกสาขาเรียนนะครับน้องๆ

 

เขียน วันที่ 28/02/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู