สายอาชีพ คือ สายการศึกษาเฉพาะโดยเน้นให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ หรือสมัครงานตามสาขานั้น ๆ ได้ ซึ่งถือว่าผู้ที่เรียนสาขาวิชานั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานสำหรับประกอบอาชีพนั้น ๆ ได้ เช่น

หลักสูตร ปวช. คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตร ปวส. คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ระดับ ปวช. เป็นระดับการฝึกวิชาชีพระดับพื้นฐานในงานสายอาชีพนั้น ๆ ซึ่งมีรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ตามความรู้ที่เรียนมา

ส่วนระดับ ปวส. เป็นระดับความรู้ที่สูงขึ้นจาก ปวช. โดยเน้นความรู้เฉพาะมากขึ้นมีความรู้ความชำนาญพิเศษมากขึ้น

การศึกษาระดับสายอาชีพสามารถศึกษาต่อได้ถึงระดับสูงสุดเท่ากับการศึกษาสายสามัญ คือ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ซึ่งเป็นการพัฒนาการศึกษาตามขั้นตอนสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับสูงขึ้นเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ

 

 

คุณสมบัติของผู้ศึกษาต่อในสายอาชีพ

1. เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมต้นหรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้มีความสนใจศึกษาสายอาชีพ ต้องการประกอบอาชีพตามสาขาที่เรียน

3. เป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง

4. ชอบแสวงหาความรู้

5. เคารพศรัทธาต่อสถาบันการศึกษาที่เรียน

6. อื่นๆ

 

สถานศึกษาที่เปิดสอนสายอาชีพ

สถานศึกษาที่เปิดสอนสายอาชีพมีทั้งภาครัฐและเอกชน

สังกัดกรมอาชีวะศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ยกตัวอย่าง  เช่น

สารพัดช่างตามจังหวัดต่าง ๆ

วิทยาลัยเทคนิคต่าง ๆ

โรงเรียนพาณิชการต่าง ๆ

วิทยาลัยการอาชีพต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยราชมคลต่าง ๆ

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

สำหรับการศึกษาสายอาชีพเป็นอีกทางเลือกการการศึกษา สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไปสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากข้อมูลของสถาบันการศึกษาที่เปิดรับสมัครผู้สนใจสายอาชีพ

โดยสาขาวิชาที่เปิดสอนแต่ละยุคสมัยอาจมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างตามความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม และตอบรับกับความต้องการของแรงงานที่ตลาดต้องการ

แต่การศึกษาสายอาชีพไม่ได้หยุดอยู่เพียงการเป็นแรงงานเท่านั้น ผู้ที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพส่วนตัว หรือเลือกศึกษาในระดับสูงขึ้นเพื่อพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณค่าขึ้นได้ไม่ต่างจากการศึกษาในสายสามัญ อีกทั้งยังมีข้อดีกว่าสายสามัญบางประการคือ เมื่อจบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ท่านมีโอกาสเข้าทำงานมากกว่าจบระดับสายสามัญ เนื่องจากมีความรู้ความชำนาญสามารถประกอบอาชีพนั้น ๆ ได้

ตามความสามารถที่เรียน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพส่วนตัว ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาได้เช่นกัน

 

เขียน วันที่ 23/02/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู