สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต

สาขาช่างเทคนิคการผลิตเป็นสาขาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการของตลาดแรงงานอยู่มาก เนื่องจากสาขานี้มีความเกี่ยวข้องกับงานโรงงานสูง ฉะนั้นในแต่ละบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานแม่พิมพ์ งานแม่แบบต่าง ต้องอาศัยช่างผู้มีความรู้ความชำนาญด้านเทคนิคการผลิตควบคุมงาน

จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่จบสาขานี้ เข้าทำงานในโรงงานบริษัทต่างๆ

 

รายละเอียดของสาขาวิชา

สาขาช่างเทคนิคการผลิต คือ สาขาที่เกี่ยวของกับการผลิต เช่น งานแม่พิมพ์ต่าง ๆ แม่พิมพ์ผลิตโลหะ งานแม่พิมพ์ผลิตพลาสติก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาเทคนิคการผลิต เหมือนกับการจัดการเรียนการสอนสายช่างโดยทั่วไป ให้ความสำคัญกับทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติ

 

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา

1. มีความสนใจงานช่าง

2. มีความสนใจสายอาชีพ

3. ชื่นชอบการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

4. มีความขยัน อดทน

5. ชอบงานที่ใช้ทักษะ

6. อื่น ๆ

 

แนวทางการศึกษาในระดับสูง

1. ปวช. สาขาช่างเทคนิคการผลิต

2. ปวส. สาขาช่างเทคนิคการผลิต

3. ปริญญาตรี/ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / ครุศาสตร์เกี่ยวกับการสอนสายอาชีพ และสายอื่น ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียน

4. ปริญญาโท

5. ปริญญาเอก

 

ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. งานเทคนิคการผลิต

2. งานควบคุมการผลิตต่าง ๆ เช่น โลหะ พลาสติก หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. อื่น ๆ

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

2. พนักงานรัฐและเอกชน

3. เจ้าของกิจการ

4. อื่น ๆ

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1. วิทยาลัยเทคนิค

2. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

3. วิทยาลัยสารพัดช่าง

4. มหาวิทยาลัยราชมงคลต่าง ๆ

5. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

6. วิทยาลัยสายอาชีพเอกชน

7. ห้องสมุด

8. อินเตอร์เน็ต

9. เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

10. อื่น ๆ

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากเว็บมาสเตอร์

สำหรับสาขาเทคนิคการผลิตเป็นอีกสาขาวิชาที่มีตลาดแรงงานรองรับ โดยเฉพาะงานควบคุมการผลิตในโรงงานแม่พิมพ์ต่าง ๆ มีความต้องการช่างผู้ชำนาญการอย่างมาก

น้อง ๆ ที่สนใจเรียนสาขาช่างเทคนิคการผลิตลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ดูนะครับ

เขียน วันที่ 02/03/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู