สาขาวิชาช่างเทคนิคการหล่อ

ช่างหล่อโลหะ หรืองานหล่อต่าง ๆ มีความสำคัญและความจำเป็นอย่างมาก เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากในงานแม่พิมพ์หรืองานหล่อต่าง ๆ ต้องการช่างผู้ชำนาญการในการผลิตผลงาน ฉะนั้นช่างหล่อ เป็นอีกช่างที่สายอาชีพเปิดสอน และมีสนใจเรียนตามลำดับ

 

รายละเอียดของสาขาวิชา

ช่างเทคนิคการหล่อ คือ งานหล่อโลหะลักษณะต่าง ๆ เช่น งานหล่ออะไหล่รถ งานหล่อแม่พิมพ์ เป็นต้น

การจัดการเรียนการสอนของสาขาเทคนิคการหล่อ เน้นการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎี

และให้ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นต่องานช่าง และความพื้นที่ฐานที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อระดับสูง

 

 

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา

1. มีความชื่นชอบงานหล่อแบบต่าง ๆ

2. มีความสนใจงานช่าง

3. ชอบการเรียนภาคปฏิบัติ

4. มีความอดทนและขยันหมั่นเพียร

5. อื่น ๆ

 

แนวทางการศึกษาในระดับสูง

1. ปวช. สาขาช่างเทคนิคการหล่อ

2. ปวส. สาขาช่างเทคนิคการหล่อ

3. ปริญญาตรี/ สาขาวิศวกรรมการผลิต/ ครุศาสตร์เกี่ยวกับการสอนสายอาชีพ และสายอื่น ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียน

4. ปริญญาโท

5. ปริญญาเอก

 

ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. งานหล่อโลหะ

2. งานควบคุมการผลิต

3. งานหล่อแบบแม่พิมพ์ต่าง ๆ

4. อื่น ๆ

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ช่างเทคนิคการหล่อ

2. พนักงานรัฐและเอกชน

3. เจ้าของกิจการงานหล่อต่าง ๆ

4. เจ้าของกิจการงานแม่พิมพ์

5. อื่น ๆ

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1. วิทยาลัยเทคนิค

2. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

3. วิทยาลัยสารพัดช่าง

4. มหาวิทยาลัยราชมงคลต่าง ๆ

5. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

6. วิทยาลัยสายอาชีพเอกชน

7. ห้องสมุด

8. อินเตอร์เน็ต

9. เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

10. อื่น ๆ

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากเว็บมาสเตอร์

งานช่างหล่อเป็นอีกหนึ่งสาขาช่างที่น่าสนใจ งานหล่อโลหะหรืองานหล่อต่าง ๆ ต้องใช้ทักษะประสบการณ์ในการผลิตสูง ซึ่งตลาดแรงงานยังเป็นที่ต้องการช่างหล่อโลหะอยู่มาก

น้อง ๆ ที่สนใจสาขาช่างหล่อโลหะลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ดูนะครับ

 

เขียน วันที่ 02/03/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู