Print
Category: แนะแนวการศึกษา
Hits: 2283

สรุปผลสำรวจความต้องการด้านเนื้อหาหมวดแนะแนวการศึกษา ปี 2555 - 2556

 

 

สรุปผลสำรวจความต้องการด้านเนื้อหาหมวดแนะแนวการศึกษาของผู้เข้าใช้บริการนิวแนวดอทเน็ต ระหว่างปี 2555 - 2556

 

พบว่า    หมวดแนะแนวการศึกษา  มีความต้องการเนื้อหาส่วนใหญ่สรุปได้ ดังนี้

 

ข้อมูลการศึกษาต่อ                      คิดเป็นร้อยละ  33.2 %

ข้อมูลสาขาการเรียน                   คิดเป็นร้อยละ  21.1 %

ข้อมูลเทคนิคการเรียน                คิดเป็นร้อยละ  19.7 %

ข้อมูลสถานศึกษาต่าง ๆ             คิดเป็นร้อยละ    9.9 %

ข้อมูลรูปแบบการศึกษา             คิดเป็นร้อยละ     9.5 %

ข้อมูลความรู้รอบตัว                  คิดเป็นร้อยละ     4.3 %

ข้อมูลอื่น ๆ                                คิดเป็นร้อยละ     2.3 %

 

จากผลการการสำรวจที่ผ่านมา พบว่า   กลุ่มเป้าหมายในการเข้าใช้บริการในหมวดแนะแนวการศึกษา  มีผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลด้านการศึกษาต่อมากที่สุด  รองลงมาคือ ข้อมูลสาขาวิชาเรียน  ข้อมูลเทคนิคการเรียน และอื่น ๆ เพื่อเป็นการสนองต่อการใช้งานอย่างเหมาะสม  ในหมวดนี้ admin และทีมงานนิวแนว จึงได้เตรียมพัฒนาเนื้อหาในหมวดนี้ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้เข้าใช้โดยจะเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับสาขาการเรียน  เทคนิคการเรียน  ข้อมูลสถานศึกษาต่าง ๆ  และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  เพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการแนะแนวออนไลน์ทุกท่าน 

 

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการสำรวจ

ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกท่าน

 

ทีมงานแนะแนว

วันที่โพส

23/12/2556