สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

 

รายละเอียดของสาขาวิชา

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม  เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การวางแผน  การจัดการกับพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคารให้มีความสวยงามเหมาะสมกับสถานที่  ซึ่งเป็นศิลปะและวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการออกแบบวางแผน ตลอดจนถึงพื้นที่บางส่วนภายใน  เช่น  พื้นที่บนดาดฟ้าของอาคารเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมภายนอกบริเวณอาคารให้มีความน่าอยู่  และสอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย

 

 

 

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา

1.  ชื่นชอบการออกแบบตกต่าง

2.  สนใจเรียนรู้ในสิ่งใหม่

3. ชอบการศึกษาค้นคว้า

4.  ชื่นชอบงานศิลปะ

5.  ชื่นชอบพรรณไม้และธรรมชาติ

6.  ไม่เป็นผู้วิกลจริต  หรือสติไม่สมประกอบ

7.  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้นปลายหรือเทียบเท่า

8.  อื่น ๆ  ตามสถานศึกษากำหนด

 

แนวทางการศึกษาที่อาจเกี่ยวข้อง

1. ศึกษาการออกแบบตกต่างภายนอกอาคาร

2.  ศึกษารูปทรงลักษณะของพรรณไม้ต่าง ๆ

3.  ศึกษาภูมิทัศน์

4. ศึกษาการเขียนแบบ

5.  ศึกษาการเลือกใช้วัสดุ พรรณไม้

6.  ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ

7. ศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยา

8. และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

สถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาที่เกี่ยวข้อง

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

4. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

5. อื่น ๆ

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1.  หนังสือ

2.  สถาบันต่าง ๆ

3.  คู่มือหลักสูตรต่าง ๆ

4.  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

5.  ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

6.  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

7.  ห้องสมุด

8.  อินเตอร์เน็ต

9.  เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

10.  อื่น ๆ

 

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม เป็นสาขาที่ผลิตบุคลากร เพื่อนำความรู้ทางด้านการออกแบบวางแผน  จัดการกับพื้นที่ภายนอกอาคารและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  นับว่าเป็นอีกอาชีพที่ได้รับความนิยม และในอนาคตงานเกี่ยวกับการออกแบบ และการจัดการกับพื้นที่ใช้สอยจะได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องด้วยปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านและอาคารสถานที่ทำงาน  ฉะนั้นนักภูมิสถาปัตยกรรม จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยออกแบบ จัดการกับพื้นที่ภายนอกอาคารให้มีความน่าอยู่ ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน และผู้อยู่อาศัยให้มีสุขภาพจิตและกายที่ดีกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

 

 

เขียน วันที่ 5/12/2556

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู