สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

รายละเอียดของสาขาวิชา

สาขาช่างเชื่อมโลหะ  คือ  สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโลหะในลักษณะต่าง ๆ  การออกแบบโครงวัสดุ อุปกรณ์ที่ทำจากโลหะ

 

คุณสมบัติของผู้ศึกษา

1.  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

2.  มีจบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่า

3.  ไม่เป็นผู้วิกลจริต  หรือสติไม่สมประกอบ

4.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5.  ไม่มีเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง

6.  อื่นๆ  ตามที่สถานศึกษากำหนด

 

แนวทางการศึกษาที่อาจเกี่ยวข้อง

1.  งานเชื่อมโลหะ

2.  งานเชื่อมชนิดต่างๆ

3.  อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

สถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรเกี่ยวข้อง

1.  วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

2.  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

3.  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

4.  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

5.  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1.  หนังสือ

2.  สถาบันต่าง ๆ

3.  คู่มือหลักสูตรต่าง ๆ

4.  มหาวิทยาลัยราชมงคลต่าง ๆ

5.  ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

6.  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

7.  ห้องสมุด

8.  อินเตอร์เน็ต

9.  เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

10.  อื่น ๆ

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ข้อมูลที่นำเสนอเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสาขาวิชา  ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน  ควรศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติมหรือมีข้อคิดเห็นพิเศษสามารถแนะนำได้นะครับ

ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำติเตือน  เพื่อประโยชน์ของการเรียนรู้นอกห้องเรียนของน้อง ๆ นะครับ

 

เขียน วันที่ 16/02/2555

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู