Print
Category: เทคโนโลยี
Hits: 1014

 

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 

รายละเอียดของสาขาวิชา

สาขาช่างก่อสร้าง  คือ  สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนแบบ  งานสำรวจ  งานประเมินราคา  และการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เช่น  บ้าน  อาคาร  โรงงาน  และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ

 

คุณสมบัติของผู้ศึกษา

1.  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

2.  มีจบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่า

3.  ไม่เป็นผู้วิกลจริต  หรือสติไม่สมประกอบ

4.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5.  ไม่มีเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง

6.  อื่นๆ  ตามที่สถานศึกษากำหนด

 

แนวทางการศึกษาที่อาจเกี่ยวข้อง

1.  งานก่อสร้าง

2.  งานไม้

3.  งานสำรวจ

4.  งานประเมินราคาค่าก่อสร้าง

5.  จัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง

6.  อื่น ๆ

 

สถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรเกี่ยวข้อง

1.  วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

2.  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

3.  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

4.  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

5.  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1.  หนังสือ

2.  สถาบันต่าง ๆ

3.  คู่มือหลักสูตรต่าง ๆ

4.  มหาวิทยาลัยราชมงคลต่าง ๆ

5.  ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

6.  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

7.  ห้องสมุด

8.  อินเตอร์เน็ต

9.  เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

10.  อื่น ๆ

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ข้อมูลที่นำเสนอเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสาขาวิชา  ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน  ควรศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติมหรือมีข้อคิดเห็นพิเศษสามารถแนะนำได้นะครับ

ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำติเตือน  เพื่อประโยชน์ของการเรียนรู้นอกห้องเรียนของน้อง ๆ นะครับ

 

เขียน วันที่ 16/02/2555

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู