สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

รายละเอียดของสาขาวิชา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ  การคำนวณ  ตัวเลข  สูตร และทฤษฎีต่าง ๆ  เพื่อใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการทางความคิด  และเหตุผล

 

คุณสมบัติของผู้ศึกษา

1.  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

2.  มีจบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า

3.  ไม่เป็นผู้วิกลจริต  หรือสติไม่สมประกอบ

4.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5.  ไม่มีเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง

6.  อื่นๆ  ตามที่สถานศึกษากำหนด

 

 

แนวทางการศึกษาที่อาจเกี่ยวข้อง

1.  การศึกษาสูตรคำนวณต่าง ๆ

2.  การศึกษาหลักการคิดต่าง ๆ

3.  สถิติและการหาค่าทางคณิต

4.  ทฤษฎีต่าง ๆ

5.  อื่น ๆ

 

สถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรเกี่ยวข้อง

1.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4.  มหาวิทยาลัยบูรพา

5.  อื่น ๆ

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1.  หนังสือ

2.  สถาบันต่าง ๆ

3.  คู่มือหลักสูตรต่าง ๆ

4.  ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

5.  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

6.  ห้องสมุด

7.  อินเตอร์เน็ต

8.  เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

9.  อื่น ๆ

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ข้อมูลที่นำเสนอเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสาขาวิชา  ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน  ควรศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติมหรือมีข้อคิดเห็นพิเศษสามารถแนะนำได้นะครับ

ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำติเตือน  เพื่อประโยชน์ของการเรียนรู้นอกห้องเรียนของน้อง ๆ นะครับ

 

เขียน วันที่ 16/02/2555

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู