สาขาวิชาพลศึกษา

 

รายละเอียดของสาขาวิชา

สาขาวิชาพลศึกษา เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพลศึกษา เช่น  การกีฬา การดูแลสุขภาพ  การออกกำลังกาย ซึ่งเน้นนำความรู้ทางพลศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพละ ให้กับนักเรียนได้มีทักษะในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา

1. ชื่นชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

2.  สนใจเรียนรู้ในสิ่งใหม่

3. ชอบการศึกษาค้นคว้า

4.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

5.  มีทักษะพื้นฐานทางการกีฬา

6.  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้นปลายหรือเทียบเท่า

7.  อื่น ๆ  ตามสถานศึกษากำหนด

 

แนวทางการศึกษาที่อาจเกี่ยวข้อง

1. ศึกษาแนวการจัดการเรียนการสอน

2.  ศึกษาแนวการเล่นกีฬาต่าง ๆ อย่างถูกวิธี และกฎกติกา

3. หลักการสอน

4. อื่น ๆ

 

สถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาที่เกี่ยวข้อง

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

3. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

4.  อื่น ๆ

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1.  หนังสือ

2.  สถาบันต่าง ๆ

3.  คู่มือหลักสูตรต่าง ๆ

4.  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

5.  ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

6.  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

7.  ห้องสมุด

8.  อินเตอร์เน็ต

9.  เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

10.  อื่น ๆ

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

สาขาวิชาพลศึกษา เป็นสาขาที่ผลิตบุคลากร เพื่อนำความรู้ทางด้านพลศึกษาไปประยุกต์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้การกีฬาและการดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

เขียน วันที่ 19/05/2555

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู