สาขาวิชาการประถมศึกษา

 

รายละเอียดของสาขาวิชา

สาขาวิชาการประถมศึกษา เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา แนวการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา  ซึ่งเน้นให้นำความรู้ทางการจัดการเรียนการสอน แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับประถมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาระงาน สถาบัน องค์กร และสังคมอย่างเหมาะสม

 

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา

1. ชื่นชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

2.  สนใจเรียนรู้ในสิ่งใหม่

3. ชอบการศึกษาค้นคว้า

4.  อื่น ๆ

 

แนวทางการศึกษาที่อาจเกี่ยวข้อง

1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา

2.  ศึกษาการวัดผลทางการศึกษา

3.  ศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ

4.  อื่น ๆ

 

สถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาที่เกี่ยวข้อง

1. มหาวิทยาลัย

2.  อื่น ๆ

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1.  หนังสือ

2.  สถาบันต่าง ๆ

3.  คู่มือหลักสูตรต่าง ๆ

4.  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

5.  ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

6.  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

7.  ห้องสมุด

8.  อินเตอร์เน็ต

9.  เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

10.  อื่น ๆ

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

สาขาวิชาการประถมศึกษา เป็นสาขาที่ผลิตบุคลากร เพื่อนำความรู้ทางด้านการประถมศึกษาไปประยุกต์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

เขียน วันที่ 19/05/2555

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู