สาขาวิชาการวัดผลและประเมินผล

 

รายละเอียดของสาขาวิชา

สาขาวิชาการวัดผลและประเมินผล เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ซึ่งเน้นให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวัดผล และนำผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการศึกษา

 

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา

1. ชื่นชอบการวัดผลและประเมินผล

2. ชื่นชอบการเก็บข้อมูล

3.  สนใจเรียนรู้ในสิ่งใหม่

4. ชอบการศึกษาค้นคว้า

5.  อื่น ๆ

 

แนวทางการศึกษาที่อาจเกี่ยวข้อง

1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล

2.  ศึกษาหลักสูตรและแนวการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ

3.  ศึกษาการสร้างเครื่องและการใช้เครื่องมือในการวัดผลและประเมินผล

4.  อื่น ๆ

 

สถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาที่เกี่ยวข้อง

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3.  อื่น ๆ

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1.  หนังสือ

2.  สถาบันต่าง ๆ

3.  คู่มือหลักสูตรต่าง ๆ

4.  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

5.  ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

6.  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

7.  ห้องสมุด

8.  อินเตอร์เน็ต

9.  เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

10.  อื่น ๆ

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

สาขาวิชาการวัดผลและประเมินผล เป็นสาขาที่ผลิตบุคลากร เพื่อนำความรู้ทางด้านการวัดผลและประเมินผลไปประยุกต์ในการเก็บข้อมูล และสร้างแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาหรือหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

 

 

เขียน วันที่ 19/05/2555

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู