สาขาวิชาจิตวิทยาองค์การ

 

รายละเอียดของสาขาวิชา

สาขาวิชาจิตวิทยาองค์การ เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวพฤติกรรมของมนุษย์  คือ ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ซึ่งเน้นนำความรู้ทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างแรงจูงในในการทำงานให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา

1. ชื่นชอบการจัดกิจกรรมต่างๆ

2.  สนใจเรียนรู้ในสิ่งใหม่

3. ชอบการศึกษาค้นคว้า

4.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

5.  ไม่เป็นผู้วิกลจริต  หรือสติไม่สมประกอบ

6.  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้นปลายหรือเทียบเท่า

7.  ชื่นชอบการบริหารงานบุคคล

8.  อื่น ๆ  ตามสถานศึกษากำหนด

 

แนวทางการศึกษาที่อาจเกี่ยวข้อง

1. ศึกษาประวัติความเป็นมาของทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา

2.  ศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาต่าง ๆ เช่น  จิตวิทยาทั่วไป  จิตวิทยาพัฒนาการ  เป็นต้น

3.  ศึกษาการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา และการวินิจฉัย

4. ศึกษาความรู้พื้นฐานด้านสถิติและการวิจัย

5.  ศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กร และบุคลากร

6.  ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ

7. ศึกษาการสร้างแรงจูงในการพัฒนาองค์กรและการวิจัยในองค์กร

8. อื่น ๆ

 

สถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาที่เกี่ยวข้อง

1. คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

6. คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1.  หนังสือ

2.  สถาบันต่าง ๆ

3.  คู่มือหลักสูตรต่าง ๆ

4.  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

5.  ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

6.  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

7.  ห้องสมุด

8.  อินเตอร์เน็ต

9.  เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

10.  อื่น ๆ

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

สาขาวิชาจิตวิทยาองค์การ เป็นสาขาที่ผลิตบุคลากร เพื่อนำความรู้ทางด้านจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และช่วยเหลือบุคลากรให้มีสุขภาพจิตที่ดี

 

เขียน วันที่ 16/05/2555

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู