สาขาวิชาภาษาจีน

 

รายละเอียดของสาขาวิชา

สาขาวิชาภาษาจีน เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีน ในการสื่อสาร ซึ่งเน้นนำความรู้ทางภาษาจีน ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน ให้กับนักเรียนได้มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาจีน อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา

1. ชื่นชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

2.  สนใจเรียนรู้ในสิ่งใหม่

3. ชอบการศึกษาค้นคว้า

4.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

5.  มีทักษะพื้นฐานทางภาษา

6.  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้นปลายหรือเทียบเท่า

7.  อื่น ๆ  ตามสถานศึกษากำหนด

 

แนวทางการศึกษาที่อาจเกี่ยวข้อง

1. ศึกษาภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร

2.  ศึกษาภาษาจีน เพื่อการเขียน

3. หลักการสอน

4. อื่น ๆ

 

สถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาที่เกี่ยวข้อง

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1.  หนังสือ

2.  สถาบันต่าง ๆ

3.  คู่มือหลักสูตรต่าง ๆ

4.  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

5.  ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

6.  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

7.  ห้องสมุด

8.  อินเตอร์เน็ต

9.  เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

10.  อื่น ๆ

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

สาขาวิชาภาษาจีน เป็นสาขาที่ผลิตบุคลากร เพื่อนำความรู้ทางด้านภาษาจีน ไปประยุกต์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ทางภาษาจีน อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

เขียน วันที่ 16/05/2555

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู