Print
Category: สารานุกรมแนะแนวรอบรู้
Hits: 818

คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

การศึกษามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องการเรียนรู้และทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจเลือกเรียนคณะวิชา  และสาขาวิชาต่าง ๆ  เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเข้ารับการศึกษา

 

คณะครุศาสตร์

ครุศาสตร์  อ่านว่า  กะ- เสด – ตฺระ - สาด)

ครุ  แปลว่า  หนัก

ศาสตร์  แปลว่า  วิชา

 

คณะศึกษาศาสตร์

ศึกษา  แปลว่า  เรียน  เล่าเรียน  เรียนรู้  ฝึกฝน  อบรม

ศาสตร์  แปลว่า  วิชา

 

ครุ  (บาลี) หนัก

คุรุ  (สันสกฤต) คุ  แปลว่า  สว่าง   รุ  แปลว่า  มืดมน    (ผู้รู้แจ้งในความสว่าง  ผู้ขจัดความมืดมนให้แก่ศิษย์)

 

โดยรวมแล้วแปลว่า  วิชาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพื้นฐานความรู้ของความเป็นครู

ปัจจุบันคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แตกสาขาออกเป็นสาขาวิชา และวิชาย่อย ๆ หลายแขนง  และเกิดศาสตร์และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของการศึกษามากมาย

เช่น

สาขาวิชาปฐมวัย

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

สาขาจิตวิทยาการศึกษา

 

สาขาใน 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 สาขาวิชาฟิสิกส์

 สาขาวิชาเคมี

 สาขาวิชาชีววิทยา

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 สาขาวิชาภาษาไทย

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 สาขาวิชาสังคมศึกษา

 สาขาวิชาพลศึกษา

 สาขาวิชาสุขศึกษา

สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา

 สาขาวิชาศิลปศึกษา

 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 

สาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

สาขานวัตกรรมการศึกษา

 ฯลฯ

 

และสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

ครั้งที่ 1  10/05/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

10  พฤษภาคม  2557