ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555

เพิ่มหมวดหมู่ใหม่  ข้อมูลหมวดสาขาวิชา

เรียนรู้สาขาวิชาต่าง ๆ  ที่เปิดสอน

 

เรียนรู้สาขาวิชาที่เปิดสอนตามสถานศึกษาหรือสถาบันต่าง ๆ

แวะเวียนมาอ่านและใช้บริการกันได้

ผู้จัดทำได้เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่  ดังนี้

ประวัติศาสตร์

การปกครอง

การสื่อสาร

สิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยี

มนุษย์

สังคม

ศิลปะ

ภาษา

 


 

สามารถเข้าไปศึกษากันได้

(สำหรับผู้สนใจศึกษาข้อมูลเชิงลึกควรศึกษาจากแหล่งเรียนรู้หลายๆ  แหล่ง  เช่น  หนังสือ  เว็บไซต์สถานศึกษา  หลักสูตรที่เปิดสอน  และอื่น ๆ นะครับ)