Print
Category: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Hits: 1044

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญา

 

 

ภูมิปัญญา/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาชาวบ้าน/ภูมิปัญญาไทย

ภูมิปัญญา  ความหมายที่ระบุไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายไว้ว่า  พื้นความรู้ความสามารถ

ภูมิปัญญา  ตามความหมายภาษาอังกฤษว่า “Wisdom”  แปลว่า  ความรู้ความสามารถ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  “Local Wisdom

ภูมิปัญญาชาวบ้านIndigenous Knowledge

ภูมิปัญญาไทย  หมายถึง  ความรู้ที่เกิดจากสั่งสมประสบการณ์  ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้า ปรับปรุงและพัฒนาองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น  เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิต ของส่วนรวมในระดับชาติ อันแสดงถึงความเป็นไทย     

 

ภูมิปัญญาไทยที่ เรียกกันนั้น มีนักวิชาการ  นักการศึกษา  หน่วยงานของรัฐและเอกชน จำแนกภูมิปัญญาไทยออกเป็นหมวดหมู่แตกต่างกันไป  ซึ่งที่น่าจะครอบคลุมวงกว้างและชัดเจน คือ การจำแนกของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ ได้จำแนกภูมิปัญญาไทยออกเป็น 10  สาขา เพื่อให้เกิดความชัดเจนและง่ายต่อการจำแนกในการเรียนรู้ของนักเรียนและผู้สนใจ ดังนี้

1. สาขาเกษตรกรรม

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

3. สาขาการแพทย์แผนไทย

4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน

6. สาขาสวัสดิการ

7. สาขาศิลปกรรม

8. สาขาการจัดการ

9. สาขาภาษาและวรรณกรรม

10. สาขาศาสนาและประเพณี

 

***หมายเหตุ****

ในการตีความ เรื่อง  ภูมิปัญญา  เช่น  ภูมิปัญญาชาวบ้าน   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย  ทำให้เด็กหลายคนสับสนเกี่ยวกับภูมิปัญญาต่าง ๆ ที่กล่าวมาว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไร

หนังสือบางเล่มได้อธิบาย ภูมิปัญญาชาวบ้าน  ภูมิปัญญาพื้นบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้รวมกัน   

หรือนักวิชาการ นักการศึกษาบางท่าน  มีการอธิบายว่ามีความแตกต่างกัน  ก็ทำให้ยิ่งสบสนกัน เพราะมีหลายทฤษฎีหลายแนวคิด 

ดังนั้นในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญา  จึงขอหยิบยกประเด็นมานำเสนอตามเนื้อหาต่าง ๆ  เพื่อแสดงทัศนคติของผู้เรียบเรียงประกอบดังที่นำเสนอในอีกแง่มุมที่แตกต่างกันออกไป

 

******************************************************

สำหรับหมวดสาระสังคม  เป็นอีกหมวดหมู่ที่ผู้เขียนพยายามเรียบเรียงบทความที่มีประโยชน์สำหรับน้อง ๆ  นักเรียน และท่านผู้สนใจได้แวะเวียนเข้ามาอ่านกัน  บทความส่วนไหนมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง  คำผิด  คำถูก น้อง ๆ และท่านผู้สนใจสามารถติ หรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งผู้ดูแลเว็บไซต์จะได้ปรับปรุงข้อมูลให้ดีขึ้น ก่อให้เกิดแหล่งสร้างสรรค์การเรียนรู้ออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชนของชาติต่อไป 

 

 

สามารถติดตามข่าวสาร  กิจกรรมต่าง ๆ ของนิวแนวดอทเน็ตได้ที่

https://th-th.facebook.com/newsguidance

 

หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมทางอีเมล์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้เรียบเรียง

ทีมงานนิวแนวดอทเน็ต  

วันที่โพส

 

15/11/2557