ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ  เป็นภูมิปัญญาอยู่ในวิถีชีวิตการดำรงชีพ  โดยอาศัยการสร้างองค์ความรู้ที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษหรือคิดค้นขึ้นใหม่  เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพที่ครอบคลุมอาชีพต่าง  เช่น  อาชีพเกษตรกร  ประมง   งานฝีมือต่าง ๆ เป็นต้น

เนื่องจากภูมิปัญญาทางด้านอาชีพเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา ส่วนใหญ่ภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาชีพจะสืบทอดผ่านสายเลือด  คือ เจ้าของหรือผู้สืบทอดภูมิปัญญาจะสืบทอดความรู้ให้เฉพาะลูกหลาน  หรือลูกศิษย์เท่านั้น

แต่ก็มีภูมิปัญญาอาชีพบางอย่างที่เป็นภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนนั้น ๆ  เช่น  การทำนาขั้นบันได  การทำนาเกลือ  ผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้นจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  เป็นต้น    

 

 

ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

*การทำนาเกลือ

เป็นภูมิปัญญาจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติสร้างผลิตผล คือ  เกลือ 

 

*ทําเกลือสินเธาว์

เป็นภูมิปัญญาจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นสร้างผลิตผล  คือ  เกลือสินเธาว์

 

*การทำนาขั้นบันได

เป็นการภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาการเพาะปลูก  เนื่องจากการปลูกข้าวในที่สูงอยู่ห่างไกลแห่งชลประทาน การใช้แหล่งน้ำทางธรรมชาติจากท้องถิ่นที่มีมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวด้วยการทำนาเป็นขั้นบันได  นับเป็นภูมิปัญญาที่ใช้กระบวนการเรียนรู้จนเกิดเป็นวิถีชีวิตการเกษตรแบบที่สูงได้สำเร็จ

 

*ช่างตีมีด

เป็นภูมิปัญญาที่มีความเกี่ยวกับอาชีพและความรู้  เนื่องจากการตีมีดจะต้องอาศัยความรู้ที่บ่มเพาะมาทั้งในส่วนผสมของแร่เหล็กและโลหะต่าง ๆ ให้มีอัตราส่วนที่เหมาะสมถึงจะได้มีดที่ดี  ภูมิปัญญาเช่นนี้เป็นภูมิปัญญาทางอาชีพที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น

 

*ช่างปั้นดินเผา

เป็นภูมิปัญญาอาชีพด้านงานฝีมือ  ช่างผู้สืบทอดภูมิปัญญาจะได้รับการถ่ายทอดเทคนิคตั้งแต่การเลือกใช้ดิน  การขึ้นรูปดิน  การเผาเครื่องปั้นดินเผา  ความละเอียดยลออของกรรมวิธีจึงเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นโดยพัฒนาแก้ไขปัญหาไปเรื่อย ๆ  จนได้ผลิตผลจากการผลิตที่ดี

 

*ช่างแกะสลัก

เป็นภูมิปัญญาอาชีพด้านงานฝีมือ 

 

*ช่างตีบาตรพระ

เป็นภูมิปัญญาอาชีพด้านงานฝีมือ 

 

 

ฯลฯ

 

 

 

สามารถติดตามข่าวสาร  กิจกรรมต่าง ๆ ของนิวแนวดอทเน็ตได้ที่

https://th-th.facebook.com/newsguidance

 

หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมทางอีเมล์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ผู้เรียบเรียง

นิวแนวดอทเน็ต  

แหล่งสร้างสรรค์การเรียนรู้  เพื่อการส่งเสริมอาชีพ

วันที่โพส

 

16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557