Print
Category: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Hits: 804

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ  เป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากพื้นฐานทางสังคม  ศาสนา  ลัทธิ  เป็นส่วนประกอบในการก่อเกิดแนวคิด  ค่านิยมในท้องถิ่น  ผสมผสานกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คน

เนื่องจากความเชื่อเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ และสร้างกำลังใจให้กับผู้คน  ความศรัทธาสามารถก่อให้เกิดผลดีในด้านต่าง ๆ  ได้  ภูมิปัญญาในด้านนี้จึงเป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากรากเหง้าทางความคิด  ความศรัทธาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแฝงไว้ด้วยความปรารถนาที่ก่อให้เกิดความงอกงามทางจิตใจของคนในท้องถิ่น 

 

 

ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ

*การนับถือผี

การเลี้ยงผี  เป็นภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยนำเอาเรื่องผีมาผูกโยงเข้ากับรูปแบบการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคม  เช่น  ต้องการให้คนอยู่ในกฎระเบียบ  อยู่ในจารีต  หรือปลูกฝั่งค่านิยมความกตัญญู  ผีจึงเป็นบรรทัดฐานของสั่งคมที่ต้องการให้คนอยู่ในในร่องรอยที่กำหนดขึ้น

โดยเฉพาะในภาคเหนือมีคติความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีต่าง ๆ ผีบรรพบุรุษหรือผีปู่ย่า  มีจารีตและกฎระเบียบของคนในเครือญาติจะมีข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ในอดีต  เช่น ห้ามไม่ให้หนุ่มสาวที่ไม่ได้เป็นคู่ครองกับถูกเนื้อต้องตัวกัน  เป็นการสร้างกรอบแห่งความประพฤติของฝ่ายหญิงให้รู้จักรักนวลสงวนตัว

การเซนสังเวยผีปู่ย่า  เป็นข้อปฏิบัติในคนที่เป็นเครือญาติจะต้องมาปฏิบัติร่วมกัน  เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  เป็นต้น

 

 

*การสืบชะตา

เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิต  บางครั้งเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้น  หรือเกิดการเจ็บป่วย ขาดกำลังใจในการดำเนินชีวิต  เมื่อมีเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีกรรมที่ทำให้ช่วยเรียกความศรัทธา  สร้างขวัญกำลังใจให้มีพลังในการใช้ชีวิต  ผู้ที่เจ็บป่วยก็มีกำลังใจขึ้นมา หรือผู้ที่มีจิตใจหั่นไหวต่อเหตุการณ์ต่างเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้น  เป็นต้น     

 

*การหาฤกษ์ยาม

ตามหลักความเชื่อเกี่ยวกับการหาฤกษ์  ยาม  มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดถึงตาย  ฤกษ์ยามเป็นส่วนสำคัญในการสร้างกำลังใจ  สร้างความพึงพอใจในกิจการงานต่าง ๆ  เช่น  ฤกษ์ยามแต่งงาน  ฤกษ์ยามขึ้นบ้านใหม่  ฤกษ์ยามเพาะปลูก  เป็นต้น

 

ฯลฯ

 

 

 

สามารถติดตามข่าวสาร  กิจกรรมต่าง ๆ ของนิวแนวดอทเน็ตได้ที่

https://th-th.facebook.com/newsguidance

 

หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมทางอีเมล์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผู้เรียบเรียง

นิวแนวดอทเน็ต  

แหล่งสร้างสรรค์การเรียนรู้  เพื่อการส่งเสริมอาชีพ

วันที่โพส

 

16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557