Print
Category: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Hits: 759

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม

 

ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม  เป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากการบ่มเพาะเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมผ่านรูปภาพ  งานปั้น  โครงสร้างอาคาร ถาวรวัตถุ เครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร่องรอยอารยธรรมของเมืองหรืออาณาจักรโบราณในอดีตที่เคยเกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้น ๆ  บางครั้งเกิดจากช่างฝีมือผู้รังสรรค์ความโดดเด่นทางความคิด แสดงภูมิปัญญาที่สั่งสมมาผ่านงานศิลปะ  เป็นต้น

เนื่องจากศิลปวัฒนธรรมส่วนใหญ่มักจะมีความเกี่ยวข้องกับอาณาจักรโบราณ  เมืองเก่า   ศาสนาต่าง ๆ  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของผู้คนในอดีตที่คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมา  บางครั้งเป็นเรื่องราวที่เล่าถึงสังคมในอดีต  บางครั้งเล่าเรื่องราวเกี่ยวศาสนาต่าง ๆ หรือรวมไปข้าวของเครื่องใช้  เป็นต้น

 

ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม

*ภาพจิตรกรรมปู่ม่านย่าม่าน ณ  วัดภูมินทร์  จังหวัดนาน

 

*เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง  จ.อุดรธานี

 

*วัดศรีชุม  จังหวัดลำปาง

 

*เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง  จังหวัดเชียงราย

 

*ปราสาทหินพนมรุ้ง  จังหวัดบุรีรัมย์

 

*โบราณสถาน ณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

*หมู่บ้านช่างทำเครื่องเงิน  บ้านวัวลาย  จังหวัดเชียงใหม่

 

*หมู่ช่างแกะสลักไม้  บ้านถวาย  จังหวัดเชียงใหม่

 

*เจดีย์วัดกู้เต้า  จังหวัดเชียงใหม่

 

ฯลฯ

 

 

 

สามารถติดตามข่าวสาร  กิจกรรมต่าง ๆ ของนิวแนวดอทเน็ตได้ที่

https://th-th.facebook.com/newsguidance

 

หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมทางอีเมล์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผู้เรียบเรียง

นิวแนวดอทเน็ต  

แหล่งสร้างสรรค์การเรียนรู้  เพื่อการส่งเสริมอาชีพ

วันที่โพส

 

16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557