ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความรู้

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความรู้  เป็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับศาสตร์ความรู้แขนงต่าง ๆ  ผ่านการทดลอง  ลองผิดลองถูก  ศึกษาค้นคว้าจนเกิดเป็นภูมิปัญญาด้านความรู้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาชีวิต  ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย

เนื่องจากความรู้คือสิ่งที่ช่วยให้คนสามารถแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ  ได้   ความรู้ที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  ภูมิอากาศ  สังคมนั้น ๆ  เช่น  เมื่อมีปัญหาจากการเจ็บป่วย แก้ปัญหาคือ  ต้อง หาวิธีรักษาอาการเจ็บป่วยหลากหลายวิธี  วิธีใดที่ได้ผลก็จะก่อให้เกิดการเรียนรู้สั่งสมถ่ายทอดกลายเป็นองค์ความรู้ของชุมชนหรือท้องถิ่น  หรือประสบปัญหาด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  น้ำท่วมในช่วงฤดูกาลน้ำหลาก  แก้ปัญหาบ้านเรือนที่ถูกน้ำสร้างความเสียหายโดยการสร้างบ้านที่ยกพื้นสูง เปิดโอกาสให้น้ำไหลผ่านได้  ความเสียหาก็น้อยลง  ความรู้ในด้านการสร้างบ้านให้เหมาะสมกับท้องถิ่นเป็นสิ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือความรู้ในเรื่องการวางแผนการเพาะปลูก  ในช่วงหน้าแล้ง  ฝนทิ้งช่วง  บางท้องถิ่นงดการเพาะปลูกเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการทำการเกษตรมาประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องใช้  หรือปลูกพืชที่ทนแล้งได้ดี  เป็นต้น

 

ความรู้ในท้องถิ่นต่าง ๆ  จึงมีความแตกต่างและเหมือนในบางเรื่อง 

 

 

ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความรู้

*การปรุงยาสมุนไพร

คือ  ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการเลือกใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมารักษาอาการเจ็บป่วย

 

*การสร้างบ้าน

ภูมิปัญญาในการสร้างบ้านของแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ท้องถิ่นที่มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วม  โครงสร้างของบ้านมัดจะมีความแข็งแรง  ยกพื้นสูง  มีใต้ถุนบ้านให้น้ำสามารถลอดผ่านได้สะดวก

 

*การทอผ้า

เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำเครื่องนุ่งห่ม  ซึ่งต้องอาศัยการสั่งสมประสบการณ์  ความรู้  ทดลองแล้วถ่ายทอดเป็นความรู้สู่ลูกหล่น  เช่น  ความรู้เกี่ยวกับการทำสีย้อมผ้า  การย้อมคราม  การใช้ประโยชน์จากเปลือกไม้  หรือวัสดุต่าง ๆ ที่อยู่ในท้องถิ่นมาสรรค์สร้างเป็นลวดลายเฉพาะถิ่น  เช่น  ผ้าซิ่นตีนจก  ผ้าไหมแพรวา  ผ้าลายกดอก  ผ้าหม้อห้อม  เป็นต้น

 

ฯลฯ

 

 

 

สามารถติดตามข่าวสาร  กิจกรรมต่าง ๆ ของนิวแนวดอทเน็ตได้ที่

https://th-th.facebook.com/newsguidance

 

หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมทางอีเมล์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผู้เรียบเรียง

นิวแนวดอทเน็ต  

แหล่งสร้างสรรค์การเรียนรู้  เพื่อการส่งเสริมอาชีพ

วันที่โพส

 

16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557