กาพย์ยานี 11 เรื่อง  การประหยัดพลังงาน

 

รอบรู้ภาษา  ตอน  แต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง  การประหยัดพลังงาน

 

            ใช้สอยอย่างรู้ค่า                  เปิดไฟฟ้ารู้จักปิด       

ปลูกฝังคุณฯ ความคิด                     ไม่ใช้สิทธิอำเภอใจ           

              เรียนรู้พลังงาน                   มีสลายหายสิ้นไป

รู้คิดรู้จักใช้                                       เราจะได้คุณอนันต์

 

ตัวอย่างการทดลองแต่กาพย์ยานี 11 เรื่อง  การประหยัดพลังงาน

การแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง  การประหยัดพลังงาน   เป็นการแต่งที่เน้น เรื่องราวเกี่ยวกับการรู้จักประหยัดใช้พลังงาน โดยนำเรื่องราวมาเรียงร้อย  คือ  ดังนี้

            ใช้สอยอย่างรู้ค่า                  เปิดไฟฟ้ารู้จักปิด       

ปลูกฝังคุณฯ ความคิด                     ไม่ใช้สิทธิอำเภอใจ          

บท 1  เอาเรื่องราวของการใช้สอยพลังงานอย่างรู้คุณค่า  โยกตัวอย่างพลังงานไฟฟ้ามานำเสนอ  คือ  การเปิดปิดไฟ  การใช้ไฟฟ้า  เมื่อเลิกใช้งานแล้วควรปิดสวิตช์ไฟถอดปลั๊กออกเพื่อลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองไฟฟ้า  วรรคต่อมา  พูดถึงการปลูกฝังค่านิยมความคิดต่อการใช้พลังงาน  แต่กาพย์ยานีมีข้อจำกัดตอนแต่ละวรรค  ตอนจะมีการกำหนดคำให้เหมาะสมมีคล้องจอง  จึงนำเสนอแบบย่อ  คือ  ความหมายที่ต้องการสื่อสารคือ  ปลูกฝังการรู้จักคุณประโยชน์  เพื่อให้เราได้คิดพิจารณาเหตุผล  และไม่ใช้สิทธิที่ได้รับคือ  การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยตามอำเภอใจ   

              เรียนรู้พลังงาน                   มีสลายหายสิ้นไป

รู้คิดรู้จักใช้                                       เราจะได้คุณอนันต์

บท 2  กล่าวถึงการเรียนรู้เรื่องพลังงานที่ใช้แล้วหมดไฟ  เช่น  พลังงานจากเชื้อเพลิง  น้ำมัน  ถ่านหิน  สิ่งเหล่านี้เมื่อใช้แล้วจะหมดไป  ต้องรู้จักใช้อย่างประหยัดและรู้คุณค่า  ส่วนพลังงานที่ใช้ไม่หมด  เช่น  พลังงานลม  พลังงานจากน้ำ  พวกนี้ใช้แล้วยังคงรูปอยู่  หมุนเวียนในการสร้างพลังงานใหม่อีกครั้ง  แต่ก็ควรใช้อย่างรู้คุณค่า  เพราะถ้าเรารู้จักคิดรู้จักใช้  พลังงานเหล่านี้จะก่อให้เกิดต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  มากมาย

 

พูดเรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 

ผู้สนใจและน้องๆ นักเรียนที่คุณครูมอบโจทย์เกี่ยวกับหัวข้อนี้ลองนำไปประยุกต์แต่งกันดูนะครับ

 

อย่าลืมฝึกเขียน  ฝึกแต่ง  ฝึกคิดบ่อย ๆ  ก็จะชำนาญเองนะครับ

 

***หมายเหตุ***

สำหรับหมวดหมู่แนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับการแต่งกลอน  แต่งกาพย์ยานี  เรียนรู้กันได้ในรายการความรู้รอบตัว  หมวดภาษา

หวังว่าน้อง ๆ  นักเรียนและผู้สนใจจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อย 

ซึ่งจะช่วยให้ผู้สร้างสรรค์บรรจุจุดหมายการสร้างสรรค์เนื้อหาการแนะแนวการศึกษาออนไลน์

 

สามารถเป็นอีกหนึ่งตำราออนไลน์  ซึ่งจัดทำโดยครูออนไลน์ผู้นี้  สำหรับช่วยส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้สำเร็จ 

 

ผู้แต่ง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

08/10/2557